November 05, 2017 Unity CHS Service - Rev Ed Kosak, Darlene Cain