November 10, 2019 Unity CHS Service - Rev Ed Kosak, Graham Whorley