November 27, 2019 Unity CHS Thanksgiving Eve Service - Rev. Ed Kosak