October 21, 2018 Unity CHS Service - Rev. Ed Kosak, Graham Whorley