September 01, 2019 Unity CHS Service - Rev. Ed Kosak, Graham Whorley