September 15, 2019 - Rev. Ed Kosak, Chris Crosby, Brad Henty