September 16, 2018 - Rev. Ed Kosak, Chris Crosby, Brad Henty